خدایان شکوهمند باستانی و کنونی خدایان نیرومند خدایان شکنجه گر خدایان خونخوار و بزرگ با آن که دشمن یکدیگرند و این همه پیشینه ی جنگ و نبرد میانشان هست هم اینک با هم آشتی کرده اند از چهره ی در هم فرور…

منبع: خشمخدایانباستانونوینرابرانگیختهایم

Advertisements